top of page

Cơ hội nghề nghiệp nào cho sinh viên đại học khai phóng?


Con đường nghề nghiệp sau khi ra trường chính là yếu tố gây nhiều bàn cãi nhất đối với quá trình chọn học đại học khai phóng.