Phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn với tư duy thiết kế (2)

Tóm tắt:


02 giai đoạn chính để phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn bằng tư duy thiết kế (design thinking)


Giai đoạn 1. Viết lại một số “niềm tin tuyệt đối” có vấn đề (dysfunctional beliefs)

#1. "Mọi thứ bắt đầu từ đam mê."

#2. "Khi ra trường, tôi nên biết các bước tiếp theo là gì, nếu không sẽ trễ."

#3. "Có tồn tại phiên bản tốt nhất của tôi, và việc của tôi bây giờ là tối ưu hóa nó."

*Đọc thêm về giai đoạn 1 tại bài viết này: Phác thảo cuộc đời hạnh phúc hơn với tư duy thiết kế (1)


Giai đoạn 2. Phác thảo cuộc đời (design your life)

#1. Nối các điểm lại với nhau [để lên bản thảo một cuộc đời ý nghĩa và có mục đích]

#2. Xác định các vấn đề đang giữ chân bản thân (gravity problems)

#3. Phác 03 bức tranh cuộc đời tương lai & lên 01 kế hoạch cho mỗi bức tranh

#4. Thử nghiệm (prototypes)

#5. Chọn lựa kỹ lưỡng, đừng vì sợ bỏ lỡ (FOMO) mà thay đổi lựa chọn khi chưa đủ sự hiểu sâu về lựa chọn hiện tại.

Giai đoạn 2. Phác thảo cuộc đời (design your life)


1. Nối các "điểm" lại với nhau

  • Đề bài: "nối" 03 điểm sau lại với nhau để phác nên bản thảo một cuộc đời có ý nghĩa và mục đích:

"Tôi là ai?"
"Tôi tin vào điều gì?"
"Tôi nên làm công việc gì?"
  • Tham khảo: trả lời 02 nhóm câu hỏi sau:


*Về lý do làm việc:

"Nếu được viết ra một học thuyết về công việc trong cuộc đời mỗi người, mình sẽ viết gì?