top of page

Ví dụ hoạt động POGIL môn Sinh học


Đây là giáo trình mẫu cho một bài giảng theo phương pháp POGIL.


 


Sinh vật nhân sơ và Sinh vật nhân thực

Liệu mọi tế bào có đều có cùng cấu trúc không?


Liên tưởng bài học và thực tế một chút nhé!