top of page

Báo cáo tác động

​Impacts Report

Puffin Searching for Food

Mỗi đứa trẻ đều cần một người lớn không bỏ cuộc vì chúng.

Báo cáo chung

2020

Báo cáo tác động chung của tất cả dự án triển khai bởi IEG Foundation, cùng các Đối tác, và Cộng đồng.

Impacts Report of all projects carried out by IEG Foundation, Partners, and Community.

Ngôi trường nơi mây ngàn

2023

Báo cáo tác động của dự án xây dựng lại trường công xuống cấp nơi vùng cao hẻo lánh của IEG Foundation.

Impacts Report of School Building project that helps rebuild underfunded public schools in remote areas by IEG Foundation

Pioneering Educators Network (PEN)

2023

Báo cáo tác động của Hội thảo đào tạo thực hành cho các nhà hoạt động giáo dục khắp cả nước của IEG Foundation, đồng hành với Đại học Fulbright Việt Nam.

Impacts Report of PEN Educators Conferences organized annually by IEG Foundation & Fulbright University Vietnam.

Học bổng vượt khó

2020

Báo cáo tác động của dự án Học bổng và đào tạo sinh viên hoàn cảnh khó khăn của IEG Foundation, đồng hành với VietSeeds Foundation.

Impacts Report of Scholarship Grants & Mentorship program by IEG Foundation & VietSeeds Foundation.

Nghiên cứu và Hội thảo

2020

Báo cáo tác động của hai dự án: Hội thảo đào tạo thực hành cho các nhà hoạt động giáo dục khắp cả nước của IEG Foundation, và ấn phẩm EDU359 -- kho tài nguyên mở về nghiên cứu giáo dục đầu tiên ở Việt Nam.

Impacts Report of Publishing and Events, a collaboration between IEG Foundation and Fulbright University Vietnam

NGHIÊN CỨU &

​HỘI THẢO GIÁO DỤC

ĐÁNH GIÁ

NĂNG LỰC QUỐC TẾ

​NGÔI TRƯỜNG

NƠI MÂY NGÀN

ĐÀO TẠO & 

HỌC BỔNG ​VƯỢT KHÓ

Lan​ toả giá trị
​giáo dục

bottom of page